Povinnosti občanů na úseku požární ochrany


.... vyplývající ze zákona o požární ochraně
Zákon o požární ochraně ukládá káždé fyzické osobě povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Mezi další povinost např. patří také zajištění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.

 V souvislosti se zdoláváním požáru, je každý povinen:

provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár,
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce,
na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru.