Standardy první pomoci


Autor textu: Bc. Kristina Adamcová
1.   Základní činnosti a postupy při úrazech

  Staneme-li se svědky nebo přímo účastníky zranění či ohrožení osob, je vždy prvotní zajistit bezpečnost zúčastněných osob, aby již nemohlo dojít k dalším zraněním a škodám.

 
1.1   U dopravní nehody
Zastavit své vozidlo při pravém okraji vozovky na přehledném a bezpečném místě, ve vzdálenosti minimálně 50 metrů od havarovaných vozidel.
Zajisti opuštění vlastního vozidla všemi spolucestujícími z důvodu jejich možného ohrožení.
Rozsvítit výstražná světla a umístit výstražný trojúhelník do vzdálenosti nejméně 50 metrů od nehody.
Pokud to lze, snažit se vyprostit zraněné osoby z vozidel.
Včas věnovat pozornost dalšímu nebezpečí, např. vytékajícímu benzínu nebo počínajícímu požáru vozidla.
 
1.2   Při úrazu elektrickým proudem
Odstranit vodič z přímého kontaktu s postiženým (suchým, nevodivým předmětem). Nikdy se vodiče ani postiženého nedotýkat holýma rukama. Při poskytování pomoci je nutné stát na nevodivém materiálu (pozor na kaluže vody!).
Přerušit přívod proudu do vodiče (vytažení přívodní šňůry ze zásuvky, vypnutí jističe).
 
1.3   Při požáru
Odstranit postiženého z dosahu horkého předmětu, vynést z hořícího a zakouřeného prostředí apod.. Je nutné zachovat zdravý úsudek a dbát na to, aby se ze zachráne nakonec také nestál zachraňovaný.
Hořící oděv uhasit zakrytím ohně nehořlavou přikrývkou (Pozor ! Ne umělohmotnou!).

2.   Celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce
Pohledem zda dýchá, jakou má barvu kůže, poloha těla, krvácení, zvracení.
Poslechem spontánní projevy postiženého (sténání, chrčení), odezva na oslovení.
Pohmatem puls krve, zlomeniny kostí, teplota kůže, bolestivost při pohmatu.

3.   Přivolání odborné pomoci
Součástí laické první pomoci je vždy včasné vyrozumění Zdravotnické záchranné služby na telefonním čísle 155 nebo 112.
Jsme-li samy, snažit se vždy zajistit pomoc další osoby.
 
3.1   Komunikace s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby
Volající se představí, sdělí co se přihodilo, pro koho žádá pomoc, počet raněných osob a kde se to stalo.
Důležité je sdělení telefonního čísla, z kterého volá (pro případ ověření).
 
3.2   Volání z mobilního telefonu
Při volání z mobilního telefonu je nutné si uvědomit, že všechny hovory jsou v kraji automaticky přesměrovány na operační středisko ZZS do krajského města (v případě Moravskoslezského kraje do Ostravy). Proto je nutné uvést přesnou adresu místa události.
 
3.3   Postup do příjezdu Zdravotnické záchranné služby
Pokud je postižený resuscitován (oživován), je nutno v tomto úsilí vytrvat až do příjezdu záchranářů.
Člověk v bezvědomí musí být trvale kontrolován (polohován).
Postiženého je nutné přikrýt dekou či oděvem – bráníme tak tepelných ztrátám.
Pokud je postižený při vědomí, je nutné s ním mluvit a uklidňovat ho.

4.   Poskytnutí první pomoci
 
4.1   Zástava krvácení
Princip zástavy krvácení spočívá v kombinaci dvou manévrů:
zvednutí krvácející rány nad úroveň srdce
provedení tlaku na cévu: přímo – stisknutím cévy prsty v ráně nebo přiložením tlakového obvazu na ránu
    nepřímo - použitím tlakových bodů či přiložením zaškrcovala nad ránu (ne tenkou šňůru!)
 Při vnitřním krvácení je nezbytné ihned volat Zdravotnickou záchrannou službu a uložit postiženého do protišokové polohy ( zvednout nohy, hlava je níže).
 
Při krvácení z nosu
Pevně stisknout kořen nosu či nosních křídel na minimálně 5 minut při současném předklonu hlavy.
Člověk v bezvědomí musí být trvale kontrolován (polohován).
Postižený dýchá ústy, neměl by kašlat ani smrkat.
Přiložit studené obklady na čelo, nad kořen nosu a zátylí.
 
4.2   První pomoc při bezvědomí
Otočení postiženého na záda.
Kontrola a vyčištění dutiny ústní (odstranění zubní protézy, zvratků či krve).
Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy.
Uložení do stabilizované polohy na boku. Hlava je mírně zakloněná – tím jsou udržovány průchodné dýchací cesty a případné tekutiny (zvratky, krev) volně odtékají.
Průběžně kontrolovat základní životní funkce – dýchání, puls, stav vědomí.
Postiženého přikrýt přikrývkou (udržení tepla).
Co nejrychleji volat zdravotnickou pomoc.
 
4.3   Neodkladná resuscitace
Jedná se o soubor úkonů, které zajišťují obnovení dodávky okysličené krve do tkání při zástavě dýchání a krevního oběhu. Důležité je zahájit resuscitaci co nejdříve a nepřerušovat ji až do obnovení zákadních životních funkcí, nebo až  do předání postiženého odborné pomoci. Právo ukončit oživování má pouze lékař. Laik ukončuje resuscitaci jen při vlastním úplném vyčerpání.
 

Postup při kardiopulmonální resuscitaci

A Uvolnění průchodnosti dýchacích cest (vyčistit ústa, odstranit umělý chrup).
B Zajištění dýchání (umělé dýchání z plic do plic).
C Zajištění krevního oběhu (nepřímá srdeční masáž).
 
Obrazového průvodce kardiopulmonální resuscitace si můžete prohlédnout např. zde: » A, B, C «

Použitá literatura
[1] Kolektiv autorů: Standardy první pomoci, ČČK, Praha, 2002, 38 stran.