Varování a vyrozumění


... základní informace o varování obyvatelstva a vyrozumění orgánů
 
Hlásná služba

 Jedním ze základních úkolů civilní ochrany je hlásná služba. Hlásnou službou se rozumí souhrn technických a organizačních opatření pro varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím v důsledku mimořádné události nebo krizové situace a dále vyrozumění orgánů podílejících se na jejich řešení.

  Varování a vyrozumění je legislativně upraveno zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, a dále také vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2001 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

 Koncovými prvky, které se používají k distribuci varovného signálu jsou mimo jiné všeobecně známé rotační a elektronické sirény. Jedná se o zařízení, která jsou schopna generovat stanovený varovný signál. Aktivace těchto prvků se uskutečňuje buď lokálně (pomocí tlačítka) nebo dálkově pomocí SSRN což je zkratka pro Systém selektivního rádiového návěštění.

Rotační siréna Elektrocnická siréna

 V současné době je používán v České republice pouze jeden varovný signál, a to "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA". Druhým signálem, který se používá je signál "Požární poplach". Pro ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se používá "Zkušební tón".


Varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

 Varování obyvatelstva se provádí pomocí varovného signálu "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít 3x po sobě v tříminutových intervalech. Po zaznění varovného signálu je obyvatestvo informováno rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícímí sirénami, vozidly složek IZS nebo jiným způsobem. Takto poskytnuté informace hovoří o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Charakteristika Grafický tvar Ukázka
 Kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Může zaznít 3x v cca 3 min. intervalech.

 
Signál "Požární poplach"

 Tento signál se používá za účelem svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 1 minuty. Je-li tento signál vyhlašován elektronickou sirénou, napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ, HO-ŘÍ" po dobu 1 minuty.

Charakteristika Grafický tvar Ukázka
 Přerušovaný tón po dobu 1 minuty (25 vteřin tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin tón).

 
"Zkušební tón "

 Tento tón se používá k ověření provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. Provádí se každou 1. středu v měsíci, a to ve 12 hodin. Spolu s tímto tónem je v hromadných informačních prostředcích vysílána informace o právě probíhající zkoušce.

Charakteristika Grafický tvar Ukázka
 Nepřerušovaný tón sirény v délce 140 vteřin.